Delfoi-pajat 24.-3.-19.5.2017

Oppimisen tulevaisuuksissa -opintojakso 2017

 Kartta_english_final
Futuribles of Learning 2030 (http://bit.ly/2mhRbp1)

Tulevaisuuskonteksti

Millaisia tulevaisuuksia oppimisella voi olla? Tutkimme TVA-delfoissa kolmea tulevaisuuden  potentiaalia, joille kaikille on rakennettu jo perustaa Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrissa. Barometriaineiston pohjalta piirrettyyn tulevaisuuskarttaan on kuvattu viisi metaforista muutosvuorta, joiden rinteillä tullaan kiipeämään vuoteen 2030 mennessä. Yksi niistä on oppimisen henkilökohtaistuminen eli personointi. Oppimisen personoinnin taustalla vaikuttaa ihmisten erilaisuus niin pysyvien piirteiden (taipumukset, temperamentit) kuin vaihtuvien tilanteiden ja tavoitteiden suhteen. Opetusta ja oppimista henkilökohtaistamalla tavoitellaan mm. parempaa oppimistehoa ja motiivia.

Oppimisen henkilökohtaistumiselle löytyy tulevaisuuskartasta rinnakkais- ja jossain mielessä myös vastatrendi yhteisöllisestä oppimisesta, joka on toinen tutkittava teema. Kollektiivinen oppiminen skaalautuu tiimeistä organisaatioihin ja yhteiskuntiin ja oppimisen kulttuurievoluution kannalta suurin kehityshaaste lähitulevaisuudessa. Kolmas teema on tekoäly (oppimisen apuna), joka sijoittuu sekä lähi- että kaukotulevaisuuteen. Se esiintyy barometrin tulevaisuuskartalla yksittäisinä teeseinä, joista monet ovat kiistatilassa. Kyseessä on oppimisen (apu)muoto, joka sijoittuu ihmisen ulkopuolelle eli on luonteeltaan eksosomaattinen. Sitä on lisääntyvästi tarjolla mm. koneälyn sekä robotisaation kautta. Oma tulevaisuuspolkunsa on sillä, missä määrin itse oppiminen hyppää ihmisistä koneisiin? On kiistatonta, että Watson (https://www.ibm.com/watson/)oppii. Miten se vaikuttaa meidän lastemme ja lastenlastemme oppimiseen?

Kolmen teeman kautta avataan informaalin (sulautunut oppiminen), ei-formaalin (tavoitteellinen oppiminen)  ja formaalin (tutkintokoulutus) oppimisen tulevaisuutta vuoteen 2030 asti? Opintosuoritus (5 op) edellyttää osallistumista soveltuvin osin seuraaviin tapahtumiin:

 1. ORIENTAATIO: verkkotyöskentely Ningissä/Drivessä 08.-20.03.2017
 2. DELFOI-SUUNNITTELU: osallistuminen Delfoi-työpajaan 24.–25.03.2017 Helsingissä (eri luvalla verkossa)
 3. DELFOI-TOTEUTUS: Real-Time Delphi-prosessin (yhden kierroksen Delfoi) toteutus ja managerointi 3.-13.04.2017 verkossa
 4. DELFOI-ARVIOINTI: Delfoi-prosessin arviointi 18.-20.04.2017 verkossa
 5. DELFOI-ANALYYSI: osallistuminen Delfoi-työpajaan 21.04.2017 Helsingissä (eri luvalla verkossa)
 6. RAPORTOINTI: huhtikuussa 2017 tulevaisuusraporttien työstäminen tilaajille itsenäisesti pienryhmissä
 7. DARE TO LEARN: optiona Dare to Learn-tapahtuma Kaapelitehtaalla 05.-06.09.2017

Tutkimuksen tilaus ja ympäristöt

Tutkimuksen ykköstilaaja on SYL ja aiheena oppimisen personointi ja tekoäly oppimisen tukena. Kakkostilaaja on Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin tutkijaryhmä, joka lisää kolmanneksi teemaksi kollektiivisen oppimisen. SYL/DARE-toimeksiantoon integroidaan Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin jatkotilaus, jolla pohjustetaan huhtikuussa pidettäviä OKM:n tulevaisuusprojektia ja Eduskunnan sivistysvaliokunnan peruskoulun visiopäivää.

Opintojaksolla syvennetään Delfoi-menetelmän teoreettista ja praktista osaamista toteuttamalla Delfoi-tutkimus eDelphi-ympäristössä. Delfoi-tutkimuksen tuloksia esitellään/demonstroidaan DARE TO LEARN-tapahtumassa Helsingissä Kaapelitehtaalla 05.-06.09.2017. Oppimisympäristöinä käytetään Delfoi-kehittäjäyhteisön sivustoa http://edelfoi.ning.com, Google Drivea, eDelphi-verkko-ohjelmistoa http://www.edelphi.org, ja AC-verkkokkonferenssiympäristöä http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi . TVA-opinnot toteutetaan Delfoi-kehittäjäyhteisön voimin ja ne ovat avoimia myös muille opiskelijoille.

DELFOI-ORIENTAATIO 08.-23.03.2017

Orientaatiojaksolla perehdytään jakson teemoihin (tiedonhaku), käytettävän Delfoi-menetelmän “murteeseen” (metodi) ja tuotetaan alustavia tulevaisuuskysymyksiä ja -väitteitä (sisällöt). Orientaatio toteutetaan verkko-opiskeluna (Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com, eDelphi-verkko-ohjelmisto http://www.edelphi.org, Google Drive http://bit.ly/2moXeat . Orientaatio koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, jotka ovat:

 1. TIEDONHAKU tutkimuksen teemoista 08.-13.03.2017: 1) oppimisen personointi, 2) yhteisöllinen oppiminen, 3) tekoäly oppimisen tukena. Kaikki opiskelijat tuottavat kolme lähdettä perusteluineen kustakin teemasta ryhmän sivustolle http://edelfoi.ning.com/group/tva-paja-24-15-03-2017 (kustakin teemasta on oma keskustelusivu). Lähteistäminen edellyttää kirjautumista Ning-ympäristöön http://edelfoi.ning.com/.
 2. TULEVAISUUSVÄITTEIDEN TUOTTAMINEN 13.-23.03.2017: lähteiden pohjalta rakennetaan matalan kynnyksen periaatteella alustavia tulevaisuusväitteitä (1-3 per lähde). Väitteet listataan lähteineen Drive-taulukoihin.
 3. DELFOI-MALLINNUS 09.-13.03.2017: tutustutaan alustusten kautta mallintaviin Delfoi-variaatioihin, joita ovat Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri (https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030#) ja OPH:n Dynamo-pilotti (Real-Time Delphi, ks. https://www.edelphi.org/dynamo-1.0). Vastataan panelistiroolissa valmistelevaan eDelphi-paneeliin osoitteessa https://www.edelphi.org/tva (avataan 14.03.2017).

Orientaatiojakso evästetään tallennettavin AC-tietoiskuin, joiden aiheina ovat (1) opintojakson esittely ke 08.03, (2) case Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri to 09.03, (3) case Dynamo to 09.03. (ammatillisen koulutuksen ennakointipilotti), (4) Tulevaisuusväitteiden ja paneelin muotoilu ma 13.03, (5) eDelphi-verkko-ohjelmiston esittely ti 14.03.

 • Keskiviikko 08.03.2017

11.00-12.00 Opintojakson ja oppimisympäristöjen esittely, keskustelu ja ohjaus (Hannu Linturi, Antti Kauppi, Jukka Tikkanen)

 • Torstai 09.03.2017

10.00-11.00 Tapaus-Delfoit: Oppimisen tulevaisuus 2030 ja Dynamo 1.0 (Tiina Airaksinen, Antti Kauppi, Hannu Linturi)

 • Maanantai 13.03.2017

10.00-11.00 Tulevaisuusväitteen/kysymyksen muotoilu, paneelin rakentaminen (Hannu Linturi)

 • Tiistai 14.03.2017

10.00-11.00 eDelphin esittely (Antti Leppä, Hannu Linturi)

Kaikki verkkosessiot tallennetaan ja niitä voi katsella/kuunnella offline.

DELFOI-SUUNNITTELUPAJA 24.–25.3.2017 (lähi, verkko)

Perjantai 24.03.2017 Oppimisen tulevaisuus -teemapäivä

Kulttuuriosuuskunta Sähinä: Heikkiläntie 10, Helsinki, Lauttasaari

09.00-09.30 TVA-Delfoin tulokset, tutkimusryhmät ja lähtökohdat, Antti Kauppi & Hannu Linturi

09.30-09.45 Metodina argumentatiivinen Delfoi ja työkaluna eDelphi, Antti Kauppi & Hannu Linturi

09.45-10.30 Tutkimusryhmien organisoituminen, Antti Kauppi

10.30-11.00 Opetussuunnitelma tulevaisuuden tekijänä, Irmeli Halinen

11.00-12.00 Toimeksiannot ja alustukset

 • SYL/Dare to Learn, Akseli Huhtanen
 • Oppimisen tulevaisuus 2030/OPH/OKM/Eduskunta, Tiina Airaksinen & Hannu Linturi

12.00-12.30 Pikalounas

12.30-13.00 Ihminen Plus, kaksi puheenvuoroa (https://edelfoi.fi/i-plus ja http://www.ihminenplus.fi/), Jere Rinne & Ville Venäläinen

13.00-15.00 Kysymysten rakentaminen (neljä ryhmää: kolme teemaa ja “landscape”-ryhmä): teesien ja kysymysten arviointi, kehittäminen ja muotoilu (ajurit, trendit, signaalit), ryhmät

15.00-15.30 Kyselyiden esittely ja äänestyksen käynnistäminen, ryhmät

15.30-16.30 Paneelimatriisin rakentaminen ja panelistien valinta, ryhmät (tehtävään johdattelevat Antti Kauppi & Hannu Linturi)

16.30-17.00 Päivän arviointi ja tulevat työt

17.00- Sauna?

Lauantai 25.03.2017 Tutu-metodi-teemapäivä, Helsinki

09.00-10.30 Kyselyiden äänestystulosten esittely ja käsittely, ryhmät

10.00-11.00 Paneelimatriisista päättäminen, panelistiehdokkaiden sijoittelu, yhdessä ja ryhmät

11.00-12.00 Kyselyiden ja paneelin esittely, ryhmät

11.30-12.15 Lounas

12.15-14.00 Paneelin managerointi: paneeliympäristö, paneelidramaturgia (osapaneelit, Delfoi-kierroksen viestintäsuunnitelma, seuranta, managerointiroolitus, ryhmät (aiheeseen johdattelee Hannu Linturi)

14.00-15.00 Loppukatselmointi: vastuut, roolitukset, testaukset ja viimeistelyt, AC-ryhmäsessioista sopiminen
Verkko-osoite: http://otavanopisto.adobeconncet.com/delfoi .

DELFOI-TOTEUTUS 27.03.-20.04.2017 (verkko)

 1. PANEELIN VIIMEISTELY 27.03.-02.04.2017: kyselyiden, kysymysten ja paneeliympäristön viimeistely, panelistien rekrytointi ja sitouttaminen
 2. PANEELIN TOTEUTUS 03.-13.04.2017: Delfoi-kierroksen toteutus ja managerointi
 3. TULOSTEN KEVYTANALYYSI 18.-20.04.2017: tulokset, prosessin onnistuminen, mikä toimi, mikä ei, panelistien paneutuminen, jatkomahdollisuudet

Delfoi-prosessin toteutus (Delfoi-kierros, valmisanalyysit ja -raportit) työkaluna eDelphi (http://www.edelphi.org). Opiskelijoiden roolitus mukautetaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Prosessissa on mahdollista keskittyä managerointiin (paneelin “taitava” ohjaaminen niin, että panelistit tuottavat relevanttia aineistoa) ja/tai tulosten analysointiin, jota sitäkin voi pilkkoa esim. Teemoittaina ja teeseittäin. Prosessissa voi opiskelija halutessaan ottaa roolia yli 5 op:n opintotavoitteen, jolloin opiskelija saa erillisen todistuksen esim. Delfoi-manageroinnista.

DELFOI-ANALYYSIPAJA 21.04.2017 (lähi, verkko)

Delfoi-prosessin tulosten esittely. Kiistakysymysten identifiointi aineistosta ja mahdollisen jatkokierroksen pohtiminen.Toteutetaan lähiopetuksena, etäosallistuminen on myös mahdollista. Yhteinen arviointikeskustelu. Toteutetaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tiloissa osoitteessa Vilhonvuorenkatu 11A, 00101 Helsinki.

Pe 21.04.2017

12.00-12.05 Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Osmo Kuusi
12.05-12.30 Kaksi älyä keskustelee tekoälystä, Ville Venäläinen ja Osmo Kuusi
12.30-14.00 Tulosten läpikäynti teemaryhmittäin, ryhmät (keskusteluttaa Antti Kauppi)

 • Esitykset: tulokset tilaajille
 • Keskustelu: mikä onnistui, missä parannettavaa, mistä jatkettaisiin

14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-15.00 Mitä Delfoin jälkeen, Osmo Kuusi et co

 • 2.-3. kierros? Kuinka jatkettaisiin?
 • Tulevaisuustaulukko ja skenaario (Disaggregative Delphi ja skenaariot)
 • SSM, Antti Kauppi

15.00-16.15 Tutkimusryhmien raportointi, tutkimusryhmät
16.15-17.00 Tilaajien palaute, kurssireflektio ja jatkotoimet

La 22.04.2017

09.00-12.00. Meneillään olevien töiden käsittely, verkko

Pe 19.5.2017

Paja toteutetaan verkossa osoitteessa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

10.00-11.30 Dare to Learn-julkaisu, toimituskokous

12.00-13.00 Parasta osaamista-hanke, Delfoi-seuranta ja -toteutus, OAMK

13.00-14.00 Meneillään olevia Delfoi-tutkimuksia (ohjaus), Hannu Linturi

13.30-14.00 TVA-opintojakson suoritukset, Hanna-Kaisa Aalto, Jukka Tikkanen

14.00-15.00 Vaihtoehtotalouksien tulevaisuus, Teppo Eskelinen

15.00-16.00 Muut Delfoit

– Mielenterveys-delfoi, Nina Tamminen

– Sairaalajohtaminen, Vuokko Pihlainen

– OEF-delfoi, Jukka Vepsäläinen

– Dare-osatutkimukset, opettajuus, Tiina Airaksinen

DARE TO LEARN 05.-06.09.2017

Osallistava optio tapahtumaanKategoriat:Uutiset

Avainsanat:, , , ,

 1. Huomaathan että lauantain paja pidetään Humak-ammattikorkekoulun tiloissa (Ilkantie 4, Helsinki ja Haaga)! SIsään pääsee 08.40 alkaen. Ohjelma käynnistyy klo 9.

 2. Verkko-osoite pajaan on http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi ja ohjeita saa vaikka täältä http://blogs.helsinki.fi/connectpro/kaytto/ (Helsingin yliopiston tukisivusto).

 3. Huhtikuun työpajassa käynnistyy kaksi avointa ja mittavaa Delfoi-prosessia. Toinen käsittelee AY-liikkeen ja toinen oppimisen teknologioiden tulevaisuutta.

 4. Avoin Delfoi-paja järjestetään verkon lisäksi Mikkelissä ja Helsingissä. Mikkelissä paikkana on Mikkelin ammattikorkeakoulun kampus ja Helsingissä kulttuuriosuuskunta Sähinän tilat Lauttasaaressa (Heikkiläntie 10).

 5. Hei, TVA:sta on todennäköisesti tulossa mukaan kuunteluoppilaita. Olen laittanut nämä em. ohjeet ja katsotaan moniko löytää paikalle (verkkoon tai fyysiseen tilaan). Onko jotain mitä kannattaisi tehdä ennen (kirjautua Ningiin tai vastaavaa?)
  H-K

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: