tutkimus

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta.

”Tutkimisen taito ja tiedon hankinta”, ns. Anttilan aineisto on useita satoja sivuja laaja menetelmäkäsikirja. Menetelmäkäsikirjan avulla pyritään osoittamaan, mistä ja miten tietoa etsitään ja käsitellään. Aineistoa on mahdollista kuvitella eräänlaisena ”tarjottimena”, josta voidaan valita erilaisiin tutkimusongelmiin kulloinkin parhaiten soveltuva lähestymistapa tai -tavat. Koska pyrkimyksenä on käsitellä ja kuvata tutkimusmenetelmien kirjo kattavasti ja

Iiris Aaltio: Uuden tieteellisen tiedon tuottaminen

Uusi tieteellinen tieto on perusteltua ja suhteessa entiseen. Sille on luonteenomaista tieteellinen tiedonhankintaprosessi, tieteellisten menetelmien käyttö ja tieteen paradigmojen tunteminen. Tutkittavan todellisuuden ja tiedonhankinnan luonnetta voidaan tarkastella tieteenfilosofisena kysymyksenä, jolloin ontologiset ja epistemologiset kysymykset nousevat tärkeiksi samoin kuin ihmiskuvalliset ainekset… Lue lisää ›

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Mitä on tutkimus? Argumentti, väittely ja retoriikka

1. Tiivistelmä Tieteelliselle kirjoittamiselle on omat kliseensä, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään itse tutkimusprosessia. Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat tieteenalasta ja koulukunnasta toiseen, tutkimusraportin päätavoite on perustella tutkimuksen päätulokset. Tämän lisäksi raportissa on perusteltava myös tulosten tuottamisessa käytettyjen apuvälineiden eli tutkimusongelman, käsitteiden, teorian,… Lue lisää ›