Muita tekijän kirjoituksia

 • Anita Rubin: Pehmeä systeemimetodologia tutkimusmenetelmänä

  Systeemimetodologian perusoletus on, että havaittava todellisuus – sen organisaatiot, toimintamallit, instituutiot – koostuu keskenään vuorovaikutuksessa olevista systeemeistä ja näiden sisäisistä ja välisistä vuorovaikutuksista. Nämä systeemit ovat luonteeltaan avoimia ja muuttuvia. Systeemi muodostaa kokonaisuuden, jolla on tietty, juuri sille ominainen rakenne…. Lue lisää ›

 • Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Kvalitatiivinen sisällönanalyysi

  Sisällön analyysin keskeisiä piirteitä Sisällön analyysin avulla tutkitaan lähinnä kielellistä aineistoa, jossa tutkija pyrkii erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla analysoimaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita (Chi, 1997). Sisällön analyysi luokitellaan nykyisin lähinnä kvalitatiiviseksi aineiston analyysimenetelmäksi, jolla kuvataan kirjoitetun ja puhutun… Lue lisää ›

 • Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Protokolla-analyysi

  Ääneenajattelumenetelmä Seitamaa-Hakkarainen, Pirita 1999. Ääneenajattelumenetelmä. Keskeisiä piirteitä Protokolla-analyysin eli ääneenajattelumenetelmän avulla tutkitaan yksilön ajattelu- ja ongelmanratkaisun taustalla olevia tiedonkäsittelyprosesseja. Protokolla-analyysi on ääneen ajattelun tutkimisen menetelmä: se tarkoittaa yksinkertaisemmillaan sitä, että koehenkilö esittää ääneen kaikki ajatuksensa tehtävän alusta sen loppuun (Ericsson… Lue lisää ›

 • Petri Tapio: Disaggregative Policy Delphi

  Abstract A critical phase of scenario making is the choosing of scenarios. In the worst case, a futures researcher creates scenarios according to his/her subjective views and cannot see the real quality of the study material. Oversimplification is a typical… Lue lisää ›

 • Antti Teittinen: Verkostoanalyysi tutkimusmenetelmänä

  Johdanto Verkoston käsitettä käytetään tänä päivänä niin arkikielessä kuin tieteellisessäkin ilmaisussa. Tämän artikkelin jaottelussa verkosto on joko metafora eli sillä on vertauskuvallinen merkitys tai sitten käsitettä käytetään kuvaamaan empiiristä tutkimusmenetelmää. Yhteistä verkoston käsitteen molemmissa merkityksissä on se, että verkoston avulla… Lue lisää ›

 • Kirsi Vainio-Korhonen: Naishistoria

  Sukupuolten näkökulma Tasa-arvo, naisalistus, naisten näkymättömyys Biologinen sukupuoli – sosiaalinen sukupuoli Sukupuoliero Sukupuolijärjestelmä Sukupuolisopimus Naisten kokemus ja arkielämä sekä naisten keskinäinen erilaisuus Naiseuteen ja mieheyteen liitetyt ominaisuudet vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikoina, mutta kaikki yhteiskuntajärjestelmät jäsentyvät tavalla tai toisella… Lue lisää ›

 • Chionce & van der Veen: Introduction to Focus Groups.

  Focus groups is a research technique that collects data through group interaction on a topic determined by the researcher. In the research process, focus groups can be used at different points. Some use it at the preliminary or exploratory stage… Lue lisää ›

 • Mauri Åhlberg: Käsitekartat tutkimusmenetelmänä

  Johdanto Yleinen harhakäsitys on, että käsitekartta olisi vain väline oman oppimisen ja ajattelun edistämiseen ja siinä mielessä vain jonkinlainen oppimis- ja opetusmenetelmä. Käsitekartat ovat sitäkin, mutta ne ovat myös tutkimusmenetelmä, keino hankkia tietoa ihmisten ajattelusta ja oppimisesta (esim. Novak &… Lue lisää ›