Muita tekijän kirjoituksia

 • Paula Kyrö: Benchmarking as an Action Research Process.

  This manuscript approaches benchmarking as a special kind of action research by adopting Ulla Suojanen’s theoretical modification of the action research. First it compares different action research trends to the current state of benchmarking, then the features of benchmarking to… Lue lisää ›

 • Ulla Suojanen: Toimintatutkimus ammatillisen kehittymisen välineenä

   Toimintatutkimuksen taustaa Toimintatutkimus pyrkii tutkimusstrategiana käytännön toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen vuorovaikutukseen. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa sai alkunsa USA:ssa 1940-luvulla, jolloin sosiaalipsykologi Kurt Lewin otti käyttöön action research-termin. (Carr & Kemmis, 1986, s. 162; Cohen & Manion, 1980, s. 176.) Hänen tutkimuskäytännölleen oli… Lue lisää ›

 • Paula Kyrö, Juhani Kulmala: The roots and the content of benchmarking

  competitiveness in business life and recently also in public sector organisations. Today it even has its own international journal dedicated to both practical and scientific debate. In spite of this interest, benchmarking’s benefits as a research method has not yet… Lue lisää ›

 • Matti Laitinen: Organisatorisen muutosprosessin kuvaaminen.

  Tässä oppikokonaisuudessa esitellään menetelmä organisatoristen muutosnarratiivien tuottamiseksi. Organisatorinen muutosnarratiivi tarkoittaa kertomusta siitä, mitä organisaatio on käynyt läpi esimerkiksi jonkin tietyn kehittämisprojektin kuluessa. Se ei kerro ainoastaan tapahtumien etenemisestä, vaan se sisältää myös selonteon, kuinka organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat konstruoineet oman… Lue lisää ›

 • Jenni Linturi: Affekti

  Affekti on käsitetty yhtäältä sensaatioksi ja ambivalenssiksi (Kristeva 1998), toisaalta tunteeksi ja emootioksi (Ahmed 2004, Sedwick 2002) ja avautumiseksi ja kaikkeudeksi (Deleuze ja Guattari 1993). Joissakin teorioissa korostetaan sitä, että tunne ei ole sama asia kuin affekti (Armstrong 2002, Braidotti… Lue lisää ›

 • Hannu Linturi: Tiedon hiljainen maailma

  Hiljainen (tacit) tieto on tekemisen tietoa, osaamista, jota ei pilkottu eikä sanoiksi tärvätty. Sitä voivat olla pelimannin taituroinnit haitarillaan ja pilkkijän touhut ”työmaallaan”. Harjoitus tekee mestarin, ja mestaruuden takana on automatisoitunut toiminta. Lääkärin diagnoosi on puoleksi hiljaista ja puoleksi julkista… Lue lisää ›

 • Kari Lukka: Konstruktiivinen tutkimusote

  Johdanto Vaikka yhteiskuntatieteissä on jokseenkin tyypillistä puhua “case-tutkimusmetodista” ikään kuin se olisi vain yksi erillinen tutkimustapa, tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tuon sateenvarjokäsitteen alta voidaan erottaa useita eri alametodeja (esim. Lukka, 1999). Kaikki case-tutkimustyypit ovat lähtöisin antropologian ja sosiologian etnografisista… Lue lisää ›

 • Anna-Maija Lämsä: Diskurssianalyysi empiirisen tutkimuksen näkökulmasta.

  Sisältö 1. Johdanto Diskurssianalyysi tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon organisaatio- ja johtamistutkimusta tekevälle tutkijalle valottaa aihettaan uudenlaisesta näkökulmasta verrattuna alaa perinteisesti hallinneeseen funktionalististiseen tutkimusparadigmaan (Burrell 1997; Burrell ja Morgan 1989). Vaikka diskurssianalyyttinen empiirinen tutkimus on lisääntynyt, kohtaa organisaatioiden ja johtamisen tutkija monia… Lue lisää ›