artikkeli

Anita Rubin: Pehmeä systeemimetodologia tutkimusmenetelmänä

Systeemimetodologian perusoletus on, että havaittava todellisuus – sen organisaatiot, toimintamallit, instituutiot – koostuu keskenään vuorovaikutuksessa olevista systeemeistä ja näiden sisäisistä ja välisistä vuorovaikutuksista. Nämä systeemit ovat luonteeltaan avoimia ja muuttuvia. Systeemi muodostaa kokonaisuuden, jolla on tietty, juuri sille ominainen rakenne…. Lue lisää ›

Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Kvalitatiivinen sisällönanalyysi

Sisällön analyysin keskeisiä piirteitä Sisällön analyysin avulla tutkitaan lähinnä kielellistä aineistoa, jossa tutkija pyrkii erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla analysoimaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita (Chi, 1997). Sisällön analyysi luokitellaan nykyisin lähinnä kvalitatiiviseksi aineiston analyysimenetelmäksi, jolla kuvataan kirjoitetun ja puhutun… Lue lisää ›

Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Protokolla-analyysi

Ääneenajattelumenetelmä Seitamaa-Hakkarainen, Pirita 1999. Ääneenajattelumenetelmä. Keskeisiä piirteitä Protokolla-analyysin eli ääneenajattelumenetelmän avulla tutkitaan yksilön ajattelu- ja ongelmanratkaisun taustalla olevia tiedonkäsittelyprosesseja. Protokolla-analyysi on ääneen ajattelun tutkimisen menetelmä: se tarkoittaa yksinkertaisemmillaan sitä, että koehenkilö esittää ääneen kaikki ajatuksensa tehtävän alusta sen loppuun (Ericsson… Lue lisää ›

Antti Teittinen: Verkostoanalyysi tutkimusmenetelmänä

Johdanto Verkoston käsitettä käytetään tänä päivänä niin arkikielessä kuin tieteellisessäkin ilmaisussa. Tämän artikkelin jaottelussa verkosto on joko metafora eli sillä on vertauskuvallinen merkitys tai sitten käsitettä käytetään kuvaamaan empiiristä tutkimusmenetelmää. Yhteistä verkoston käsitteen molemmissa merkityksissä on se, että verkoston avulla… Lue lisää ›

Kirsi Vainio-Korhonen: Naishistoria

Sukupuolten näkökulma Tasa-arvo, naisalistus, naisten näkymättömyys Biologinen sukupuoli – sosiaalinen sukupuoli Sukupuoliero Sukupuolijärjestelmä Sukupuolisopimus Naisten kokemus ja arkielämä sekä naisten keskinäinen erilaisuus Naiseuteen ja mieheyteen liitetyt ominaisuudet vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikoina, mutta kaikki yhteiskuntajärjestelmät jäsentyvät tavalla tai toisella… Lue lisää ›