artikkeli

Paula Kyrö: Tieteellinen tutkimusprosessi

grafiikka: Nikolas Saikkonen virtuaalikoordinointi: Sanna Raiskio Tutkimusprosessia kuvaava käsikirjoitussarja käsittelee tutkimuksen tavoitteita, tutkimusprosessin vaiheita ja näihin liittyviä keskeisiä valintoja. Tavoitteena on auttaa opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita tutkimusprosessin kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa, tarjota tukiaineistoa opinnäytetyön ohjaajille sekä tuoda joitakin näkökulmia tieteellisen tutkimuksen muiden ammattilaisten… Lue lisää ›

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta.

”Tutkimisen taito ja tiedon hankinta”, ns. Anttilan aineisto on useita satoja sivuja laaja menetelmäkäsikirja. Menetelmäkäsikirjan avulla pyritään osoittamaan, mistä ja miten tietoa etsitään ja käsitellään. Aineistoa on mahdollista kuvitella eräänlaisena ”tarjottimena”, josta voidaan valita erilaisiin tutkimusongelmiin kulloinkin parhaiten soveltuva lähestymistapa tai -tavat. Koska pyrkimyksenä on käsitellä ja kuvata tutkimusmenetelmien kirjo kattavasti ja

Iiris Aaltio: Uuden tieteellisen tiedon tuottaminen

Uusi tieteellinen tieto on perusteltua ja suhteessa entiseen. Sille on luonteenomaista tieteellinen tiedonhankintaprosessi, tieteellisten menetelmien käyttö ja tieteen paradigmojen tunteminen. Tutkittavan todellisuuden ja tiedonhankinnan luonnetta voidaan tarkastella tieteenfilosofisena kysymyksenä, jolloin ontologiset ja epistemologiset kysymykset nousevat tärkeiksi samoin kuin ihmiskuvalliset ainekset… Lue lisää ›

Erkki Komulainen & Kai Karma: Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä

Kaikille avoimessa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/index.htm Aineiston sisällöstä: Erkki Komulaisen ja Kai Karman Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä julkaistiin jo vuonna 1979. Nykyinen versio on vuodelta 2001. Aineisto antaa perustaidot tilastollisen aineiston kuvaukseen. Pääpaino on siis havaintoaineiston tulkitsemisessa ja tulosten merkityksen ymmärtämisessä. Konkreettinen… Lue lisää ›

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila: Mitä on tutkimus? Argumentti, väittely ja retoriikka

1. Tiivistelmä Tieteelliselle kirjoittamiselle on omat kliseensä, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään itse tutkimusprosessia. Vaikka yksityiskohdat vaihtelevat tieteenalasta ja koulukunnasta toiseen, tutkimusraportin päätavoite on perustella tutkimuksen päätulokset. Tämän lisäksi raportissa on perusteltava myös tulosten tuottamisessa käytettyjen apuvälineiden eli tutkimusongelman, käsitteiden, teorian,… Lue lisää ›