artikkeli

Kari Lukka: Konstruktiivinen tutkimusote

Johdanto Vaikka yhteiskuntatieteissä on jokseenkin tyypillistä puhua “case-tutkimusmetodista” ikään kuin se olisi vain yksi erillinen tutkimustapa, tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tuon sateenvarjokäsitteen alta voidaan erottaa useita eri alametodeja (esim. Lukka, 1999). Kaikki case-tutkimustyypit ovat lähtöisin antropologian ja sosiologian etnografisista… Lue lisää ›

Anna-Maija Lämsä: Diskurssianalyysi empiirisen tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö 1. Johdanto Diskurssianalyysi tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon organisaatio- ja johtamistutkimusta tekevälle tutkijalle valottaa aihettaan uudenlaisesta näkökulmasta verrattuna alaa perinteisesti hallinneeseen funktionalististiseen tutkimusparadigmaan (Burrell 1997; Burrell ja Morgan 1989). Vaikka diskurssianalyyttinen empiirinen tutkimus on lisääntynyt, kohtaa organisaatioiden ja johtamisen tutkija monia… Lue lisää ›

Anna Maija Lämsä & Tuomo Takala: Tulkitseva käsitetutkimus

Johdanto Kuvio 1. Visualisointikartta Tässä yhteydessä kuvataan ja määritellään tulkitseva käsitetutkimus erityisesti organisaatio- ja johtamistutkimuksen metodina, joskin metodia voi soveltaa laajemminkin ihmistieteiden alueella. Tulkitseva tutkimus on noussut esille ja legitimoitunut tutkimuksen kentässä 1980-luvulta lähtien. Valtaosa kirjoittelusta on kuitenkin keskittynyt empiiriseen… Lue lisää ›

Jyri Manninen: Dynaaminen käsiteanalyysi (DCA)

Professori Seppo Kontiaisen kehittämä dynaaminen käsiteanalyysi (Dynamic Concept Analysis, DCA) on monimutkaisten ilmiöiden ja aineistojen analyysimenetelmä. Tämän suomenkielisen Metodix-esittelyn tarkoitus on antaa yleiskuva DCA-menetelmästä sekä perustiedot sen käytöstä empiirisen, aikuisopiskelijoiden opiskeluprosesseja kuvaavan aineiston avulla. Lisätiedot, muita sovelluksia ja tarvittavan tietokoneohjelman… Lue lisää ›

Vesa A. Niskanen: Sumean logiikan käyttö mallinnuksessa, lyhyt oppimäärä

Onko nykyinen mallisi matemaattisesti monimutkainen? Onko mallisi vaikeatajuinen, jopa musta laatikko? Vaatiiko mallisi numeronmurskausta tai superkonelaskentaa? Etkö tiedä, kuinka rakentaisit mallistasi yksinkertaisen ja ihmismäistä ajattelua noudattavan (numeerisen tai kielellisen) tietokonesimuloinnin? Haluaisitko käyttää kielellisiä arvoja ja relaatioita mallissasi? Haluaisitko käyttää likimääräisiä… Lue lisää ›

Kari E. Nurmi: Systemaattinen tekstianalyysi

Tämä teksti on tarkoitettu lukijalle, joka on kiinnostunut tekstien tai niiden sisältämien aatteiden, filosofioiden tai teorioiden sisällön kvalitatiivisesta analyysista. Pääpaino on teksteissä, joilla on systemaattisesti kuvaileva tai teoreettinen sisältö. Esiteltävä menetelmä on immanentti rekonstruktio, joka keskittyy tekstin ilmisisällön selvittämiseen sen… Lue lisää ›

Vesa Raasumaa: Tiedon luominen ja Ba-konsepti

Tiedon asema yhteiskunnassa Kulttuurien historiallinen kehitys ja keskinäinen kamppailu ovat on perustunut pitkälle tietoon ja osaamiseen. Kulttuuri, joka on tietänyt ja osannut enemmän on yleensä ollut hallitsevassa asemassa.  Nykyäänkin edistyksen ja menestyksen edellytyksenä pidetään koulutukseen ja tutkimukseen panostavaa yhteiskuntaa, joka… Lue lisää ›

Liisa Remes: Diskurssianalyysin kolme traditiota

Diskurssianalyyttinen metodologia koostuu kolmesta tutkimusmenetelmästä. Nämä ovat brittiläinen, ranskalainen ja saksalainen traditio. Tutkimusmenetelmät poikkeavat toisistaan siinä, millainen on tiedon ja ihmisen suhde todellisuuteen. Tämän vuoksi niitä voidaan pitää diskurssianalyysin eri koulukuntina. Diskurssianalyysi Diskurssianalyyttisen tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millä tavoin ihmiset… Lue lisää ›